Start / Diagnoza i terapia procesów SI

Diagnoza i terapia procesów integracji sensorycznej

Pierwsze niepokojące sygnały w funkcjonowaniu dzieci wyłapują sami rodzice lub osoby blisko związane z dzieckiem. Niepokoić ich może specyficzna aktywność dziecka ukierunkowana na poszukiwanie bodźców zmysłowych: koncentracja na dotykaniu zabawek a nie bawienie się nimi, przebywanie w ciągłym ruchu, wąchanie przedmiotów lub wkładanie ich do ust i wiele innych. Dzieci z zaburzonym rozwojem integracji sensorycznej mogą także unikać określonych wrażeń zmysłowych: uciekać przed dotykiem, protestować przy czynnościach pielęgnacyjnych, zasłaniać uszy na określone dźwięki, unikać huśtawek, drabinek, zjeżdżalni, itd.

Kłopoty z integracją sensoryczną mogą być już zauważalne w wieku niemowlęcym, ale najczęściej wychwytuje się je w wieku przedszkolnym lub we wczesnym okresie szkolnym. Im szybciej zostaną zauważone, tym łatwiej będzie je niwelować.

Do przeprowadzenia badań diagnostycznych w zakresie SI uprawnieni są certyfikowani terapeuci.

Diagnoza zajmuje zwykle od 2 do 3 godzin, w zależności od aktywności i nastroju dziecka. Polega ona na przeprowadzeniu:

 • wywiadu z rodzicami – dotyczy on przebiegu ciąży i porodu, rozwoju dziecka w okresie niemowlęcym i wczesnodziecięcym. Zbierane są również informacje i opinie od innych specjalistów.
 • analizy kwestionariuszy – rodzice wypełniają szczegółowe kwestionariusze dotyczące funkcjonowania dziecka w życiu codziennym.
 • prób klinicznych – dziecko obserwowane jest w spontanicznej aktywności oraz w sytuacjach zadaniowych, gdzie oceniana i sprawdzana jest: jakoś napięcia mięśniowego, mechanizmy równoważne i obronne, praca oczu, koordynacja ruchowa, integracja odruchów tonicznych.
 • zestawu Południowo – Kalifornijskich Testów Integracji Sensorycznej – testy te szczegółowo badają rozwój odbioru i przetwarzania informacji dotykowych, równoważnych i proprioceptywnych. Ocenie poddane są również umiejętności planowania ruchu, znajomości ciała, motorykę małą i koordynację wzrokowo – ruchową. Większość testów przeznaczona jest dla dzieci powyżej 4 roku życia. Dzieci młodsze i te które nie można zastosować testów badane są modyfikowanymi próbami z obserwacji klinicznej i dodatkowymi testami sprawnościowymi.

Zebrane w ten sposób informacje pozwalają terapeucie zdiagnozować gdzie dokładnie leży problem i opracować szczegółowy plan terapii dla danego dziecka.

Dodatkowe spotkanie dotyczy podsumowania wyników badań. Spotkanie obejmuje omówienie wyników poszczególnych testów i badań oraz zaleceń do terapii dziecka. Rodzice otrzymują wyniki diagnozy oraz program terapii w formie pisemnej.

Terapia SI

Zajęcia odbywają się w specjalnie do tego celu przygotowanej sali. Podczas terapii terapeuta dobiera stymulacje zmysłowe i ruchowe, które są potrzebne dziecku do osiągnięcia lepszej umiejętności odbierania i przetwarzania wrażeń zmysłowych, nauczenia się planowania ruchu, lepszego poznania swojego ciała, opanowania ruchów precyzyjnych itp. Głównym zadaniem terapii jest dostarczenie kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych w szczególności przedsionkowych, proprioceptywnych i dotykowych. Pod wpływem umiejętnie dobranych stymulacji i zadań ruchowych, zarówno nadwrażliwość jak i zbyt niska reaktywność na bodźce zmysłowe ulegają zmniejszeniu. Dzieci stają się spokojniejsze, bo zaczynają rozumieć co się z nimi dzieje, czują się pewniejsze, silniejsze i nareszcie „czują” swoje ciało.

Zajęcia terapeutyczne odbywają się 1 lub 2 razy w tygodniu i trwają około godziny. W zależności od stopnia i rodzaju zaburzeń, terapia może trwać od kilku miesięcy, nawet do kilku lat. Terapia odbywa się w sali odpowiednio do tego przygotowanej, bogatej w specjalistyczny sprzęt stymulujący system przedsionkowy, proprioceptywny i dotykowy, a także wzrokowy, węchowy i słuchowy. Terapia zawsze jest indywidualna. Podczas terapii stosowane są takie ćwiczenia, które będąc "wyzwaniem" dla uczestnika terapii, są stymulujące dla mózgu. Ćwiczenia są dostosowywane do poziomu rozwojowego dziecka, jednak nie mogą one być dla dziecka zbyt łatwe, ani zbyt trudne. Terapia SI ma postać "naukowej zabawy", w której dziecko chętnie uczestniczy.

Terapia SI może być wykorzystywana w działalności profilaktycznej. Stymulując prawidłowy rozwój dzieci już od wieku niemowlęcego, a szczególnie w przypadku tzw. grupy ryzyka okołoporodowego, zapobiega późniejszym nieprawidłowościom rozwojowym.

Dla kogo przeznaczona jest terapia Integracji Sensorycznej?

Terapia SI przeznaczona jest dla każdego, u kogo stwierdza się zaburzenia przetwarzania sensorycznego (zaburzenia SI), a więc dla niemowląt, dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, nastolatków, dorosłych.

Najczęściej stosowana jest u:

 • Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej (nadwrażliwością lub podwrażliwością np. dotykową, wzrokową, słuchową, przedsionkową, niepewnością grawitacyjną, nietolerancją ruchu, dyspraksją)
 • Dzieci z opóźnieniem i zaburzeniami rozwoju mowy
 • Dzieci z ciąż wysokiego ryzyka, przedwcześnie urodzonymi lub znacznie po terminie, po pobytach na OIOM-ie Noworodkowym, po powikłanych porodach, urodzonymi przez cesarskie cięcie
 • Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, takimi jak: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, słaba koncentracja uwagi
 • Dzieci z ADHD, ADD
 • Dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
 • Dzieci autystycznych
 • Dzieci opóźnionych psychoruchowo
 • Dzieci niepełnosprawnych intelektualnie
 • Dzieci cierpiących na schorzenia o podłożu genetycznym (np. zespół Downa, Aspergera, Reta, Williamsa, Turnera, Kinefertera
 • Dzieci niedowidzące i niedosłyszące

Ponadto na terapię integracji sensorycznej trafiają dzieci nadmiernie lub zbyt mało aktywne, mające trudności z koncentracją, z czytaniem, pisaniem, liczeniem, słabym rozwojem ruchowym, zaburzeniami równowagi, koordynacji. Przy zaburzeniach integracji sensorycznej wtórnie pojawiają się także problemy emocjonalne, społeczne, niska samoocena.

Znaczna liczba osób zadaje mi często pytanie: "Jak samemu ocenić czy moje dziecko może mieć dysfunkcje integracji sensorycznej?!"

Chcąc Państwu ułatwić rozpoznanie ewentualnych wskaźników takich dysfunkcji zapraszam do wypełnienia prostego kwestionariusza. Odpowiedzi na pytania mogą utwierdzić Państwa w przekonaniu o konieczności dokonania Oceny Zaburzeń Przetwarzania Sensorycznego (SPD).

Proszę przeczytać uważnie wybraną listę i zaznaczyć te odpowiedzi, które według Państwa opisują zachowanie i trudności Waszego dziecka.

Kliknąć na 'Sumuj' na dole strony i porównać z normą.

Proszę pamiętać, że u większości dzieci występuje czasem jeden lub więcej poniższych objawów, nie zawsze oznacza to istnienie zaburzeń integracji sensorycznej.

I. DOTYK

Przesadnie reaguje na niewielki ból
tak?
Nie zwraca uwagi na drobne skaleczenia
tak?
Lubi aktywności związane z brudzeniem się (malowanie palcami)
tak?
Unika aktywności związanych z brudzeniem (lepienie w plastelinie)
tak?
Nie lubi być niespodziewanie dotykany (lekko)
tak?
Lubi być dotykany (uwielbia to, poszukuje tego)
tak?
Poszukuje fizycznie agresywnego kontaktu (uderza w ludzi, ściany)
tak?
Jest szczególnie łaskotliwy
tak?
Unika używania dłoni do eksploracji dotykowej obiektów
tak?
Preferuje pewne ubrania i/lub narzeka na metki, mówi że niektóre ubrania drapią są za sztywne
tak?


II. RÓWNOWAGA I RUCH

Pierwsza część pytań odnosi się do podwrażliwości, a druga do nadwrażliwości.

Ma słabą równowagę
tak?
Ma lub miał duże problemy z nauką jazdy na rowerze
tak?
Podpiera głowę podczas rysowania pisania
tak?
Lubi kręcić się na karuzeli, krześle obrotowym
tak?
Często huśta się na krześle lub przyjmuje pozycję głową do dołu
tak?
Uwielbia huśtanie się na huśtawkach
tak?
Uwielbia szybki ruch
tak?
Wygląda na przerażone w przestrzeni (nie huśta się itp.)
tak?
Unika szybkiego ruchu
tak?
Ma chorobę lokomocyjną
tak?
Lubi ruch który sam inicjuje nie lubi gdy ktoś nim porusz, huśta
tak?
Nie lubi próbować nowych zadań ruchowych
tak?
Nie lubi wysokości, boi się wspinać
tak?


III. KOORDYNACJA

Ma problemy z manipulacją (cięcie, rysowanie, zapinanie)
tak?
Jest niezgrabne ruchowo, często przewraca się
tak?
Ma trudności z uczeniem się nowych aktywności ruchowych
tak?
Ma trudności z różnicowaniem prawo - lewo (powyżej 7 r.ż)
tak?
Nie trzyma kartki drugą ręką gdy pisze lub rysuje
tak?
Źle trzyma ołówek
tak?
Brzydko pisze, nie mieści się w liniach
tak?
Nie potrafi wiązać sznurowadeł, miał trudności z nauczeniem się
tak?
Ma trudności z posługiwaniem się sztućcami
tak?
Ma trudności w łapaniu i/lub kopaniu piłki
tak?


IV. NAPIĘCIE MIĘŚNI

Wygląda na rozluźnione, wiotkie
tak?
Ma nieprawidłową postawę gdy siedzi lub stoi
tak?
Zbyt mocno ściska przedmioty (np. ołówek)
tak?
Zbyt lekko ściska przedmioty (np. ołówek)
tak?
Szybko się męczy
tak?
Unika zabaw i gier ruchowych
tak?
Podpiera głowę podczas rysowania, pisania
tak?
Raczej prowadzi siedzący tryb życia
tak?
Jest niezgrabne ruchowo
tak?
Ma trudności z podnoszeniem cięższych przedmiotów
tak?


V. SŁUCH

Jest zirytowane, pobudzone lub zalęknione w miejscach gdzie jest głośno
tak?
Jest bardzo wrażliwe na dźwięki
tak?
Trudno mu skupić uwagę w miejscu hałaśliwym
tak?
Myli się wykonując polecenia słowne
tak?
Potrzebuje powtarzania poleceń, wskazówek
tak?
Myli podobne dźwiękowo słowa
tak?
Zatyka uszy na niektóre dźwięki
tak?
Lubi dziwne dźwięki, lubi powtarzać pewne dźwięki
tak?
Mruczy, śpiewa, mówi do siebie podczas wykonywania zadania
tak?
Unika zabawek, innych przedmiotów wydających dźwięki
tak?


VI. WZROK

Nadwrażliwe na światło; woli światło rozproszone, półmrok
tak?
Ma problemy z różnicowaniem kształtów
tak?
Krótki okres fiksacji wzrokowej (skupienia wzroku na przedmiocie)
tak?
Z trudnością śledzi poruszający się przedmiot, gubi go
tak?
Często mruga, ma ból głowy, załzawione oczy po czytaniu
tak?
Jest bardzo pobudzone gdy ma do czynienia z wieloma bodźcami wzrokowymi
tak?
Odmawia zasłaniania oczu, ograniczenia widzenia
tak?
Odwraca litery, sylaby, słowa
tak?
Ma problemy z przepisywaniem z tablicy, książki
tak?
Mruży oczy podczas słonecznego dnia
tak?


VII. WĘCH

Nadwrażliwe na pewne zapachy
tak?
Ignoruje nawet ostre i nieprzyjemne zapachy
tak?
Ma trudności z różnicowaniem zapachów
tak?
Często zatyka nos mówiąc, że "śmierdzi"
tak?
Nie je pokarmów bez wcześniejszego wąchania
tak?
Nadwrażliwe na zapach perfum, mydła, wody kolońskiej
tak?
Lubi wąchać różne rzeczy nie służące do jedzenia
tak?
Lubi mocno doprawione pokarmy
tak?
Preferuje pokarmy o łagodnym smaku
tak?
Ma łatwy odruch wymiotny na wiele zapachów
tak?


VIII. UWAGA I ZACHOWANIE

Jest nerwowe, pobudzone
tak?
Jest impulsywne, wyrywa się zanim zakończymy instrukcję
tak?
Ma problemy z organizacją zachowania, wykonywanych zadań
tak?
Nie może dłużej skupić się na zadaniu
tak?
Bardzo lubi biegać, skakać, jest ciągle w ruchu
tak?
Szybko i łatwo pobudzone przez dźwięki, światło itd
tak?
Niespokojne wówczas gdy trzeba być cicho i koncentrować się
tak?
Łatwo przechodzi od płaczu do śmiechu
tak?
Szybko się rozprasza
tak?
Lubi biegać podskakiwać, być w ruchu
tak?


SKALA
NORMA
RYZYKO
DOTYK
0-2
3-10
RÓWNOWAGA I RUCH: Podreaktywność
0-2
3-7
RÓWNOWAGA I RUCH: Nadreaktywność
0
1-6
KOORDYNACJA
0-3
4-10
NAPIĘCIE MIĘŚNI
0-2
3-10
SŁUCH
0-2
3-10
WZROK
0-3
4-10
WĘCH
0-3
4-10
UWAGA I ZACHOWANIE
0-2
3-10


UWAGA! Poniższa lista objawów ma jedynie charakter informacyjny. NIE może służyć do jakiejkolwiek diagnozy i/lub wydawania opinii na temat stanu dziecka! Decyzje związane z diagnozą oraz zaleceniami terapii należą do odpowiedniego specjalisty. Jeśli Twój wynik znajduje się w kolumnie "ryzyko", może wskazywać tylko na możliwość wystąpienia zaburzeń Przetwarzania Sensorycznego.