Start / Oferta

Oferta

Diagnoza i terapia logopedyczna

Terapią logopedyczną w gabinecie obejmujemy dzieci, młodzież. Terapię zawsze poprzedza diagnoza, która pozwala ocenić na czym polega problem u podopiecznego oraz stanowi podstawę do opracowania odpowiedniego programu terapii logopedycznej.

Oddziaływania terapii logopedycznej mają na celu :

 • kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korekcję zaburzeń w zakresie strony artykulacyjnej, fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej
 • nauczanie mowy, która się nie wykształciła,
 • wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy,
 • kształtowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej
 • maksymalne usprawnianie techniki czytania i pisania

Ofertą obejmujemy następujący zakres usług:

 • Wczesna interwencja logopedyczna noworodków i niemowląt
 • Terapia opóźnionego rozwoju mowy
 • Terapia wad wymowy m. in. rotacyzmu, seplenienia, mowy bezdźwięcznej

Terapia pedagogiczna

To specjalistyczne, indywidualne zajęcia terapeutyczne z dziećmi ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się, obejmujące ważne umiejętności opanowania techniki czytania i pisania. Celem zajęć jest spowodowanie pozytywnych zmian w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno- motywacyjnej oraz w strukturze wiedzy i umiejętności szkolnych dziecka.

Często poziom inteligencji dzieci, które maja trudności z nauką, jest taki sam jak u rówieśników. W wyniku specyficznych zaburzeń (dysleksja, zaburzenia w uczeniu się matematyki, zaburzenia SI), dzieci te nie są w stanie sprostać wymogom nauczyciela. Odpowiednio dobrany program terapeutyczny pozwala przezwyciężać te trudności i przywraca dziecku wiarę we własne siły. Główną zasadą terapii jest dostosowanie wymagań do możliwości dziecka, co pozwala mu odnosić sukcesy.

Terapia ręki

Terapia ręki to usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych, dzięki którym dziecko osiąga optymalny poziom w zakresie samoobsługi, umiejętności manualnych i grafomotorycznych. Są to ćwiczenia i zabawy rozwijające sprawność ruchową w obrębie całej kończyny górnej dziecka, umiejętności chwytu oraz koordynację pomiędzy dłońmi a w końcowym etapie obejmują ćwiczenia grafomotoryczne i naukę pisania.

Dla kogo terapia ręki?

 • dzieci niechętnie podejmujących czynności manualne (malowanie, lepienie z plasteliny, układanie drobnych przedmiotów),
 • dzieci mających problem w samoobsłudze (ubieranie, wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików itp),
 • dzieci mających wyraźnie obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe w obrębie kończyny górnej i obręczy barkowej( zbyt mocno albo zbyt słabo trzymają w dłoni narzędzie pisarskie)
 • osób nie lubiących dotykać nowych i różnorodnych faktur,
 • dzieci z nieprawidłowym chwytem pisarskim ( powyżej 5 roku życia)
 • dzieci z trudnościami szkolnymi( zaburzona grafomotoryka, tempo pisania)
 • dzieci z obniżoną koordynacją wzrokowo-ruchową

Efekty terapii motoryki ręki:

Odpowiednio dobrane ćwiczenia oraz systematyczne ich prowadzenie wraz z masażami kończyn górnych powodują poprawę:

 • napięcia mięśniowego kończyn
 • w odbiorze wrażeń dotykowych
 • sprawności ruchowej całej kończyny górnej
 • czynności manipulacyjnych dłoni
 • w wykonywaniu kontrolowanych i precyzyjnych ruchów palców
 • umiejętności właściwego chwytu
 • koordynacji i współdziałania rąk
 • w koncentracji uwagi
 • umiejętności grafomotorycznych